HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn sedință ordinară, astăzi 27.05.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16521/19.05.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16522/19.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Dispoziţia Primarului nr. 3018/12.11.2020 privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Tārgoviște Dāmbovița S.A. ;

§ Prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune ;

§ Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

          Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A., īn care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

              

Nr.   152

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion

 

 

Municipiul Tārgovişte                          Anexa la H.C.L nr. 152/27.05.2021

  Consiliul Local                                                                                                 

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la

Şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE–DĀMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziţia Primarului nr. 3018/12.11.2020, dl. George Ionuţ Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A. pentru anul 2021, conform anexelor la prezentul mandat.

 

 

 

Pentru ____X______  Īmpotrivă__________    Abţinere________

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea