HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile în vederea finanțării unor investiții ale Municipiului Târgoviște, aflate în derulare

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16639/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16640/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Prevederile art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile pentru realizarea proiectelor de investiții Reabilitare și modernizare Stadionul Eugen Popescu din TârgovișteșiReabilitarea Drumului de Centură”, în următoarele condiţii:

-   Valoarea finanțării rambursabile 50.000.000  lei;

-   Perioada de tragere în termen de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare;

-   Perioada de rambursare 96 luni după finalizarea perioadei de tragere.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   151

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu