HOTĂRĀRE

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020

al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște

 

              Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16409/18.05.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16410/18.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 33/14.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2020;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§   Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

         Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuție īntocmit la data de 31.12.2020 al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integranta din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

Nr.   147

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Diana Ion