HOTĂRĀRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Tārgoviște īn Comisia Locală de Ordine Publică

la nivelul municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 13985/22.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 13986/22.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 28 alin (1) şi alin. (2) din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 30/31.01.2011 privind īnfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Tārgovişte;

§ Ordinul Prefectului nr. 681/05.11.2020 privind constatarea īndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al municipiului Tārgoviște, județul Dāmbovița;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

           Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul municipiului Tārgovişte, următorii consilieri locali:

1.     consilier local Agnes Terezia Erich - membru                                                      

2.     consilier local Ioan Corneliu Sălișteanu - membru

3.     consilier local Virgiliu Ilie - membru

 

Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi ai Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Tārgovişte.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īşi īncetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obliga Primarul Municipiului Tārgoviște, membrii Comisiei Locale de Ordine Publică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

                               

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

Nr.   146

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion