HOTĂRÂRE

privind stabilirea mandatului reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaţilor

a Asociației Fotbal Club Chindia Târgoviște  

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în sedință ordinară astăzi, 27.05.2021, având în vedere:

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16869/21.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa A.F.C. Chindia Târgoviște nr. 178/20.05.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 16847/21.05.2021;

§ Prevederile Legii nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

§ Prevederile H.C.L nr. 127/09.07.2010 privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 186/24.07.2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă mandat domnului Baicu Adrian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Fotbal Club Chindia Târgoviște, să voteze „PENTRU” aprobarea Statutului în formă actualizată prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște pentru semnarea Statutului în forma prevăzută articolul 1.

Art.  3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Baicu Adrian şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   145

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 3 ex.

           cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu