HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2020

 

             Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință extraordinară, astăzi, 09.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 38675/05.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 38676/05.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Nota de fundamentare nr. 38714/05.11.2020 a Direcției Managementul Proiectelor;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul īn curs īn vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Prevederile art. 19 alin. (2), art. 42 alin. (1) şi art. 49 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin:

·        Introducerea obiectivului de Investiții Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Tārgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităților de īnvățămānt preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente și dispozitive medicale valoarea creditului bugetar aferent anului 2020 fiind de 60 mii lei, īn cadrul Capitolului Bugetar Īnvățămānt, prin virarea de credite bugetare īntre aliniate din cadrul aceluiași capitol bugetar.

·        Modificările aduse Listei de Investiții anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 sunt cuprinse īn anexă.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

                                                

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                    jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   234

Tgv. 09.11.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion