HOTĂRÂRE

privind organizarea comisiilor de specialitate

ale Consiliului Local al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință extraordinară,  astăzi, 09.11.2020, având în vedere:

§ Ordinul nr. 681/05.11.2020 emis de Prefectul Județului Dâmbovița privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38642/05.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38643/05.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Propunerile formulate de consilierii locali în vederea organizării comisiilor de specialitate;

§   Prevederile art. 13, 14 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020;

§ Prevederile art. 124, 125, art. 129 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă organizarea unui număr de 5 (cinci) comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, având în componență câte 5 membri fiecare.

Art. 2 Se aprobă denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, nominalizarea membrilor și numărul locurilor care revine fiecărui partid sau formațiune politică, după cum urmează:

 

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale şi buget-finanţe, programe externe şi relatii internaţionale

1.   Cucui Ion                           P.S.D.

2.   Bugyi Alexandru                P.S.D.  

3.   Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta  P.S.D.

4.   Ștefan Loredana Mariana   P.N.L.

5.   Calomfirescu Marius ALIANȚA USR PLUS

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea licitaţiilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura

 

1.  Sălișteanu Ioan-Corneliu   P.S.D.

2.  Tudora Andrei-Eduard P.S.D.

3.  Rădulescu Cătălin      P.S.D.

4.  Cotinescu Ilie Aurelian P.N.L.

5.  Bozieru Cosmin-Petruț- PRO ROMANIA

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcţionării serviciilor de gospodărie comunală, pieţe şi comerţ

 

1.   Ilie Monica Cezarina P.S.D.

2.   Răducanu Tudorică P.S.D.

3.   Cozma Constantin  P.S.D.

4.   Bercu Adrian Gheorghe P.N.L.

5.   Tică Dan Alexandru P.N.L.

 

COMISIA NR. 4 – pentru activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, muncă şi protecţie socială, sportive şi de agrement

1.  Erich Agnes-Terezia P.S.D.

2.  Istrate Gabriela P.S.D.

3.  Ilie Monica Cezarina P.S.D.

4.  Tică Dan Alexandru P.N.L.

5.  Mărgărit Dan Iulian ALIANȚA USR PLUS

 

 

COMISIA NR. 5 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

1.   Rădulescu Cătălin P.S.D

2.   Gheorghe Ana-Maria P.S.D.

3.   Bugyi Alexandru P.S.D.

4.   Ilie Virgiliu P.N.L.

5.   Șăulean David P.M.P.

 

Art. 3 Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate se  vor realiza în conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020.

Art. 4 Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, președintele și secretarul comisiei.

Art. 5 Consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, doar dacă participă la cel puţin o şedinţă de consiliu şi o şedinţă a comisiilor de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

   

                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   230

Tgv. 09.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion