HOTĂRĀRE

privind alegerea Comisiei de verificare și numărare a voturilor

a Consiliului Local al Municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință extraordinară,  astăzi, 09.11. 2020, avānd īn vedere:

§ Ordinul nr. 681/05.11.2020 emis de Prefectul Județului Dāmbovița privind constatarea īndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Tārgoviște, județul Dāmbovița;

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 38628/05.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 38629/05.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Propunerile formulate de consilierii locali pentru constituirea Comisiei de de verificare și numărare a voturilor;

§  Prevederile art. 18 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Tārgovişte, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020;

§  Prevederile art. 127 alin. (1) și 129 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      Īn temeiul art. 139 alin. (3) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se constituie Comisia de verificare și numărare a voturilor a Consiliului Local al Municipiului Tārgovişte, care va funcționa pe perioada mandatului acestuia, alcătuită din cinci consilieri locali, īn următoarea componență:

 

1.    Erich Agnes-Terezia - P.S.D.- președinte

 

2.    Sălișteanu Ioan Corneliu -  P.S.D.- secretar

 

3.    Bugyi Alexandru P.S.D. - membru

 

4.    Cotinescu Ilie Aurelian - P.N.L. - membru

 

5.    Bercu Adrian Gheorghe - P.N.L.- membru

 

Art. 2 Comisia prevăzută la art. 1 va proceda la verificarea, numărarea și consemnarea rezultatului exercitării votului secret  prin proces-verbal semnat de toți membrii acesteia.

Art. 3 Atribuțiile și funcționarea comisiei de verificare și numărare a voturilor se vor realiza īn conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Tārgovişte, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020.

Art. 4 Comisia prevăzută la art. 1 īși alege, prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, președintele și secretarul comisiei.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă membrii Comisiei de verificare și numărare a voturilor a Consiliului Local al Municipiului Tārgovişte și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

 prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                         jr. Silvia-Elena Stanca

           

 

Nr.   229

Tgv. 09.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion