HOTĂRĀRE

 privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Tārgoviște la data de 30 septembrie 2020

 

 

          Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință extraordinară, cu convocare de īndată, astăzi, 30.10.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 37527/27.10.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 37528/27.10.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;        

§Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

§Prevederile H.C.L. nr. 33/14.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2020;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuție al bugetului municipiului Tārgoviște īntocmit la data de 30.09.2020, conform anexelor 1 și 2.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

           jr. Cătălin Rădulesu                                           jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   228

Tgv. 30.10.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion