HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință extraordinară, cu convocare de îndată, astăzi 30.10.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37517/27.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37518/27.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa nr. 1444/20.10.2020 a Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, cu privire la contractul de sponsorizare nr. 9761/24.09.2020 de la Societatea Dedeman SRL;

§ Adresa nr. 1586/14.10.2020 a Liceului Voievodul Mircea cu privire la contrcatul de sponsorizare nr. 27/18.09.2020 de la OMV Petrom S.A.;

§ Referatul nr. 4427/09.09.2020 al Direcției de Administrarea Patrimoniului Public și Privat;

§ Referatul nr. 5104/26.10.2020 al Direcției de Administrarea Patrimoniului Public și Privat;

§ Referatul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște nr. 887/22.10.2020;

§ Referatul nr. 3035/19.10.2020 al Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Referatul nr. 6219/22.10.2020 al Poliției Locale Târgoviște;

§ Referatul nr. 10070/27.10.2020 al Direcției de Asistență Socială Târgoviște;

§ Referatul nr. 9306/23.10.2020 al Direcției de Salubritate;

§ Referatul nr. 37285/26.10.2020 al Direcției Grădina Zoologică din Târgoviște.

§ Referatul nr. 37326/26.10.2020 al Direcției Economice;

§ Adresele unităților de Învățământ din Municipiul Târgoviște nr. 36948/21.10.2020, 36999/22.10.2020, 36978/22.10.2020, 36969/21.10.2020, 36923/21.10.2020, 36823/21.10.2020, 3691/22.10.2020, 2504/21.10.2020, 2627/21.10.2020, 36877/21.10.2020, 36903/21.10.2020, 36924/21.10.2020, 3083/21.10.2020, 36925/21.10.2020, 1487/20.10.2020, 36949/21.10.2020, 2490/21.10.2020, 36904/21.10.2020, 36905/21.10.2020, 1349/22.10.2020, 1348/21.10.2020, 36884/21.10.2020, 1099/22.10.2020, 36824/22.10.2020;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§  Prevederile art. 19 alin. (2), art. 42 alin. (1) şi art. 49 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, după cum urmează:

I.   Rectificarea veniturilor totale prin:

·  Majorarea cu suma de 58 mii lei a prevedrilor la indicatorul 37.02.01 Donații și Sponsorizări, conform contractelor de sposorizare nr. 9761/24.09.2020 de la Societatea Dedeman SRL cu suma de 6 mii lei pentru Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și contractul nr. 27/18.09.2020 de la Societatea OMV Petrom S.A cu suma de 52 mii lei pentru Liceul Voievodul Mircea din Târgoviște, sume care vor fi utilizate în conformitate cu obiectul contractelor mai sus menționate;

·  Majorarea cu suma de 9 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)”;

·  Majorarea cu suma de 9 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local”.

II.   Rectificarea cheltuielilor bugetare totale prin:

·     Majorarea cu suma de 52 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul Învățământ - din care pe titluri: Bunuri și servicii 41 mii lei și Cheltuieli de Capital 11 mii lei, în bugetul Liceului Tehnologic Voievodul Mircea;

·    Majorarea cu suma de 610 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul Cultură Recreere și Religie, titlul Bunuri și Servicii în bugetul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște, cu suma de 100 mii lei, în bugetul Complexului Turistic de Natație cu suma de 45 mii lei, tiltul bunuri și servicii în bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște cu suma de 330  mii lei, titlul bunuri și servicii în bugetul Direcției Grădina Zoologică cu suma de 53 mii lei și la titlul Active Fixe cu suma de 82 mii lei;

·     Majorarea cu suma de 167 mii lei la Capitolul Asistență Socială tiltul Ajutoare Sociale în bugetul Direcției de Asistență Socială;

·     Majorarea cu suma de 507 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul 70 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică , titlul Bunuri și Servicii în bugetul Direcției de Administrare a  Patrimoniului Public și Privat;

·     Majorarea cu suma de 1097 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul Protecția Mediului, titlul Bunuri și Servicii în bugetul Direcției de Salubritate;

·     Diminuare cu suma de 604 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul Cultură Recreere și Religie, titlul Cheltuieli de Capital (Active Nefinanciare)  cu suma de 100 mii lei în Bugetul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște , de la Titlul Cheltuieli de Personal în bugetul Direcției Complexul Turistic de Natație cu suma de 45 mii lei, de la titlul Cheltuieli de Personal cu suma de 320 mii lei, și suma de 4 mii lei de la titlul Cheltuieli de Capital în bugetul Cubului Sportiv Municiplal, de la Titlul Cheltuieli de Personal în bugetul Direcției Grădina Zoologică Târgoviște cu suma de 135 mii lei;

·     Diminuarea cu suma de 167 mii lei la Capitolul bugetar Asistență Socială - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cu semnul minus);

·     Diminuarea cu suma de 507 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul Locuințe Servicii și Dezvoltare Publică, titlul Cheltuieli de Personal, în bugetul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

·     Diminuarea cu suma de 1097 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul Protecția Mediului, titlul Cheltuieli de Personal cu suma de 1047 mii lei și suma de 50 mii lei de la tiltul Asociații și Fundații  în bugetul Direcției de Salubritate;

Art. 2 Se aprobă virarea de credite bugetare între aliniatele Titlului Bunuri și servicii, în cadrul Capitolului bugetar 61.02 Ordine Publică și Siguranță Națională, Poliția Locală Târgoviște, conform anexei nr. 2.

        Se aprobă virarea de credite bugetare între titlurile Bunuri și Servicii și Active Fixe, majorându-se cu suma de 21 mii lei prevederile bugetare la titlul Bunuri și servicii și cu suma de 31 mii lei la titlul Cheltuieli de Capital, în cadrul Capitolului bugetar 65.02 ”Învățământ”, potrivit adreselor unităților de învățământ din Municipiul Târgoviște, conform anexei nr. 2 .

           Se aprobă virarea de credite bugetare între subcapitolele bugetare, titlul Cheltuieli de personal în sumă de 3.598 mii lei prin majorare (diminuare) a creditelor bugetare, în cadrul Capitolului bugetar 68.02 Asistență, conform anexei nr. 2.

           Se aprobă virarea de credite bugetare între tiltluri prin disponibilizarea cu suma de 215 mii lei de la titlul Asociații și Fundații, concomitent cu majorarea la titlul Bunuri și servicii cu aceeasi sumă, în cadrul Capitolului Bugetar Protecția Mediului, conform anexei nr. 2.

Art. 3 Se aprobă modificarea listelor privind obiectivele de investiţii ale Municipiului Târgovişte, pe anul 2020, conform anexei nr. 3, după cum urmează:

·  Virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, în bugetele Direcției de Administarea Patrimoniului Public și Privat și Direcției de Salubritate, între obiectivele cuprinse în listă.

·  Virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, prin disponibilizarea sumei de 15 mii lei de la obiectivul de investiţii Documentație Tehnică modernizare Bazin Micro 3 și suplimetarea cu suma de 5 mii lei Achizție soft Contabilitate, cu suma de 6 mii lei achiziție Laptop-uri (2 Buc), în bugetul Clubului Sportiv Municipal.

Art. 4 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2.

      Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanţate din bugetul local modificată este redată în anexa nr. 3.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   227

Tgv. 30.10.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion