HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020

 

                             Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință extraordinară astăzi, 20.10.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 36.278/15.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 36.279/15.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Dispoziţia Primarului nr. 2112/30.09.2020;

§  Dispoziţia Primarului nr. 2223/05.10.2020;

§  Referatul Direcţiei Managementul Proiectelor nr.36.277/15.10.2020;

§  Referatul  Direcției Economice nr. 36.276/15.10.2020;

§  Referatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Târgoviște nr.7688/27568/06.08.2020;

§  Nota de Fundamentare nr. 35335/08.10.2020 a Colegiului Economic Ion Ghica, privind proiectul POCU/633/6/14 Contract ID 130788 Stagii de practică pentru elevii din învățămintul tehnic-calificări în servicii;

§  Referatul nr. 4994/14.10.2020 al Direcției de Administrarea Patrimoniului Public și Privat

§  Nota de Fundamentare privind includerea în Lista de Investiții a obiectivului de investiții Pregătire și Elaborare Cerere de Finanțare aferentă Proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște.”

§  Referatul Liceului Tehnologic Spiru Haret Târgoviste nr. 2832/15.10.2020

§  Referatul Teatrului Municipal Tony Bulandra din Municipiul Târgoviște nr. 869/16.10/2020.

§  Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§  Prevederile art. 19 alin. (2), art. 42 alin. (1) şi art. 49 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se validează Dispoziţia Primarului nr. 2112/30.09.2020, respectiv Dispoziţia Primarului nr. 2223/05.10.2020.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 după cum urmează:

I.    Rectificarea veniturilor totale prin:

·     Majorarea cu suma de 4.746 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finantarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)”.

·     Majorarea cu suma de 4.746 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finantarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local”.

·     Majorarea bugetului local cu suma de 95 mii lei reprezentând prefinanțarea,   aferentă proiectului POCU/633/6/14 Contract ID 130788 Stagii de practică pentru elevii  din învățămintul tehnic-calificări în servicii la indicatorul 48.02.01

II.   Rectificarea cheltuielilor bugetare totale prin:

·     Majorarea cu suma de 280 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 Autorităţi executive “, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 280 mii lei, în bugetul propriu;

·     Majorarea cu suma de 2.000 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul 54.” Alte servicii publice generale -Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

·     Majorarea cu suma de 500 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul 55 Dobânzi aferente datoriei publice interne

·     Majorarea cu suma de 791 mii lei a prevedrilor bugetare la Capitolul Învățământ-din care pe titluri; Bunuri și servicii 566 mii lei și Cheltuieli de Capital 225 mii lei

·     Majorarea cu suma de 50 mii lei la Capitolul Asistență Socială din care pe titluri la Cheltuielli de Capital cu suma de 50 mii lei

·     Majorarea cu suma de 1026 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul 70 Dezvoltare, locuințe și servici publice din care pe titluri Bunuri si servicii cu suma de 900 mii lei și Cheltuieli de Capital cu suma de 76 mii lei, și cu suma de 50 mii lei la bugetul DAPP titlul Bunuri și servicii.

·     Majorarea cu suma de 450 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul 74 Protecția Mediului din care pe titlul Bunuri și Servicii 450 mii lei.

·     Diminuarea cu suma de 192 mii lei  a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 Autorități Publice“, din care pe titluri:

-      Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de Capital  cu suma de 192 mii lei, în bugetul propriu;

·     Diminuarea cu suma de 4.675 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul Asistență Socială , din care pe titluri ;

- Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de Capital  cu suma de 4.600 mii lei, în bugetul propriu;

·     Diminuarea cu suma de 230 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul Bugetar ”Transporturi” , din care pe titluri;

- Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de Capital   cu suma de 230 mii lei, în bugetul propriu;

Art. 3 Se aprobă introducerea creditelor de angajament după cum urmează: suma  de 225 mii lei la Capitolul „Învățământ” pe titlul Cheltuieli de Capital , 50 mii lei la capitolul 70.02 Dezvoltare,locuințe și servicii publice “, pe titlul Cheltuieli de Capital, suma de 4.675 mii lei la Capitolul Asistență Socială pe titlul Cheltuieli de Capital și suma de 80 mii lei la Capitolul 84.02 Transporturi , sume cuprinse în bugetul propriu și necesare finalizării proiectelor de investiții.

Art. 4 Se aprobă modificarea listelor privind obiectivele de investiţii ale Municipiului Târgovişte, pe anul 2020,conform anexei nr.3, după cum urmează:

·        Virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, prin disponibilizarea sumei de 20 mii lei de la obiectivul de investiţii „Extindere,reabilitare( consolidare,recompartimentare) modernizare și echipare Creșa nr.2şi suplimentarea cu suma de 20 mii lei la obiectivul de investiţii „ Extindere și amenajare creșă în zona grădiniței nr.8 .

·        Virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, prin disponibilizarea sumei de 34 mii lei de la obiectivul de investiţii „Extindere rețea de gaze naturale pe străzile Crizantemei şi suplimentarea cu suma de 18 mii lei la obiectivul de investiţii „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului,,localitatea Târgoviște ,județul Dâmbovița și suplimentarea cu suma de 16 mii lei la obiectivul de investiții Extindere rețea de gaze naturale pe starda Fructelor ,localitatea Târgoviște ,jud.Dâmbovița

·        Virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, prin disponibilizarea sumei de 125 mii lei de la obiectivul de investiţii „Achiziție teren strada Crăițelor” şi suplimentarea cu suma de 125 mii lei la obiectivul de investiţii Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament în Municipiul Târgoviște.

·        Virarea de credite bugetare în cadrul Listei de Investiții finanțate din Bugetul Local prin disponibilizarea sumei de 50 mii lei de la obiectivul de investiții Actualizare Planul Urbanistic General și RLU al Municipiului Târgoviște și suplimentarea cu suma de 50 mii lei la obiectivul de investiții Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament în Municipiul Târgoviște.

·        Virare de credite bugetare în cadrul Listei de Investiții  finanțate din Bugetul Local prin disponibilizarea sumei de 50 mii lei de la obiectivul de investiții Server si lucrări securizare a rețelei la sediul DAS și suplimentarea cu suma de 50 mii lei la obiectivul de investiții Documentație tehnico-economică extindere Creșa Spiriduș.

·        Virări de credite bugetare la Capitolul Invățământ prin disponibilizarea sumei de 95 mii lei de la titlul Cheltuieli de personal la titlul Bunuri și Servicii , în bugetul Liceului Tehnologic Spiru Haret.

·        Virări de credite bugetare intre cadrul Listei Proiectelor și Programelor Teatrului Municipal Toni Bulandra pe anul 2020. 

Art. 5 Se aprobă majorarea creditelor bugetare cu suma de 95 mii lei la Titlul X- Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Capitolul Învățământ poziția Stagii de practică pentru elevii din regiuni mai puțin dezvoltate Proiect  POCU/633/6/14 Contract ID 130788 Stagii de practică pentru elevii din învățămintul tehnic-calificări în servicii la indicatorul 58.16.02, conform anexei nr.4.

Art. 6 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2.

           Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanţate din bugetul local modificată este redată în anexa nr. 3.

Lista proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2020 finanţate din bugetul local modificată este redată în anexa nr. 4.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                             SECRETARUL GENERAL

        prof. Monica Cezarina Ilie                                                                       AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                                                                                                                                            jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   226

Tgv. 20.10.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion