HOTĂRĂRE

privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ

 de stat, către actualii chiriaşi

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33357/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33358/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului şi din fondul unităţilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile art. 2 al H.C.L. nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Prevederile HCL nr. 30/28.02.2013 privind aprobarea vânzării a două apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139, alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTÂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică Anexa Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgovişte nr. 30/28.02.2013 în sensul eliminării poziţiei 1 din tabelul nominal cu persoanele cărora li s-au aprobat solicitările de cumpărare a locuinţelor (apartamente) din fondul locativ de stat pe care le deţin în chirie.

Art. 2  Se aprobă vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte Secretarul General al Municipiului Târgovişte, jr. Silvia-Elena Stanca sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexă.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          prof. univ. dr. Ion Cucui                                      jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   225

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion