HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „ Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”

                                                              

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33.634/23.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33.635/23.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 25 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 365/27.09.2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizarea şi extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Braşovului, Valul Cetăţii, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui şi Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 103/21.08.2020;

§ Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a), art. 286 alin. (4) art. 287 lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, având datele de identificare prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bunurile prevăzute la articolul 1 se concesionează către societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA, ca bunuri de retur, pentru

a fi exploatate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009.

Art. 3 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. se modifică în mod corespunzător prin adăugarea bunurilor prevăzute în Lista de inventariere anexată, în anexa corespunzătoare bunurilor de retur, încheindu-se în acest sens act adițional la contractul mai sus menționat.

Art. 4 Predarea-primirea bunurilor către societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA, se va efectua prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmboviţa”, pe bază de proces verbal de predare-primire.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se actualizează în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică-Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. univ. dr. Ion Cucui                                     jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

 

Nr.   222

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Diana Ion