HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

                                                                  

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33.632/23.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33.633/23.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Declarația pe propria răspundere, nr. 34268/30.09.2020, a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, dată în condițiile art. 289 alin. (6) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiilor: 123 - Strada Nicolae Dobrin, 1782- Teren Scoala nr. 12, 2228- Teren Sagricom Lotul 4, 2229- Teren Sagricom Lotul 3, 2230- Teren Sagricom Lotul 2/2/1, 2809 - Teren aferent strada Nicolae Dobrin, 2866 – Teren aferent strada Vidin, 3738- Teren Strada Lăzarică Petrescu, 3874- Teren Bulevardul Unirii nr. 6 Lot 2, 3875- Teren Bulevardul Unirii nr. 6 Lot 3, 3876- Teren Bulevardul Unirii nr. 6 Lot 4, 3877- Teren Bulevardul Unirii nr. 6 Lot 5, 3878- Teren Bulevardul Unirii nr. 6 Lot 6, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 123, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată fără trotuare, din strada Justiției pâna la număr cadastral 81163, lungime = 340 metri, suprafață carosabilă asfaltată = 2296 m2; balastată din număr cadastral 81163 pâna în număr cadastral 84352, lungime = 186 metri; lungime totală stradă = 526 metri; suprafața teren aferent = 4411 m2 , număr cadastral 86200 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL nr. 464/19.12.2019, Contract de vanzare-cumparare nr. 3968/28.11.2019, HCL 156/29.05.2014, Act de alipire nr. 1464/24.08.2020, Carte funciară 86200 Municipiul Târgovişte”.

- la poziţia 1782 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada General Ioan Emanoil Florescu nr. 8; categoria Cc - curţi construcţii, vecini: Nord- număr cadastral 75818, Est-număr cadastral 86127, Sud- număr cadastral 84584 și număr cadastral 84585, Vest - număr cadastral 84585; suprafaţa = 4.151m2, număr cadastral 86126“, coloana 5 va avea următorul cuprins: ”818.100 lei “,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL nr. 463/28.11.2018, HCL nr. 156/29.05.2014; OUG nr. 30/14.04.2000, Act de dezmembrare nr. 1404/17.08.2020; Carte funciară nr. 86126 Municipiul Târgovişte”.

- la poziţia 2228, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Silviu Stănculescu- DJ 711, punct Sagricom; categoria de folosință Cc- curți construcții, vecinătăţi: Nord - număr cadastral 72782, Est - număr cadastral 86050, număr cadastral 72648, număr cadastral 71150, Sud - număr cadastral 72782, Vest - număr cadastral 86054, număr cadastral  84128, număr cadastral 84276; suprafaţa = 3731 m2, număr cadastral 86049 “, coloana 5 va avea următorul cuprins:,, 287.364 lei “,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 52/27.02.2020, HCL 156/29.05.2014, Contracte vanzare cumpărare nr. 732/20.06.2002 şi 1461/27.11.2002, Act de dezmembrare nr. 1247/24.07.2020, Carte funciară nr. 86049 Municipiul Târgovişte”.

- la poziţia 2229, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Silviu Stănculescu- DJ 711, punct Sagricom; categoria de folosință Cc- curți construcții, vecinătăţi: Nord - număr cadastral 84276, număr cadastral 84128, Est - număr cadastral 86049, Sud - număr cadastral 72782, Vest - număr cadastral 86053; suprafaţa = 4288 m2, număr cadastral 86054 “, coloana 5 va avea următorul cuprins:,, 330.265 lei “,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 52/27.02.2020, HCL 156/29.05.2014, Contracte vanzare cumpărare nr. 732/20.06.2002 şi 1461/27.11.2002, Act de dezmembrare nr. 1246/24.07.2020, Carte funciară nr. 86054 Municipiul Târgovişte”.

- la poziţia 2230, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Gib Constantin nr. 30-36, punct Sagricom; categoria de folosință Cc- curți construcții, vecinătăţi: Nord - număr cadastral 72782, Est - număr cadastral 86049, Sud - număr cadastral 84128, număr cadastral 86054, număr cadastral 86053, Vest - număr cadastral 86060; suprafaţa = 7129 m2, număr cadastral 86061 “, coloana 5 va avea următorul cuprins: ,, 549.081 lei “,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 52/27.02.2020, HCL 156/29.05.2014, Contracte vanzare cumpărare nr. 732/20.06.2002 şi 1461/27.11.2002, Act de dezmembrare nr. 1248/24.07.2020, Carte funciară nr. 86061 Municipiul Târgovişte”.

- la poziţia 2809, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosinţă DR – drum, din strada Justiției număr cadastral 83825 pâna în număr cadastral 70732; suprafaţa = 4411 m2, ocupată de elementele constructive ale străzii Nicolae Dobrin; număr cadastral 86200 “, coloana 5 va avea următorul cuprins: ,, 472.526 lei “,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL nr. 464/19.12.2019, Contract de vanzare-cumparare nr. 3968/28.11.2019, HCL 156/29.05.2014, Act de alipire nr. 1464/24.08.2020, Carte funciară 86200 Municipiul Târgovişte”.

- la poziţia 3738, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Lăzarică Petrescu; Categoria Cc - curţi construcţii, vecini: Nord- teren municipiu, Est-număr cadastral 80061, Sud- teren municipiu, Vest - teren municipiu; suprafaţa = 94 m2, număr cadastral 84857“;

- la poziţia 2866, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosinţă DR - drum; suprafaţa = 7151 m2, ocupată de elementele constructive ale străzilor Oituz, Smârdan şi Vidin; număr cadastral 75741“, coloana 5 va avea următorul cuprins:,, 550.776 lei “

- la poziţia 3874, coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 194/24.08.2020, Act de dezmembrare nr. 790/14.05.2020, Carte Funciară nr. 85987 Municipiul Târgovişte ”.

- la poziţia 3875, coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 194/24.08.2020, Act de dezmembrare nr. 790/14.05.2020, Carte Funciară nr. 85988 Municipiul Târgovişte ”.

- la poziţia 3876, coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 194/24.08.2020, Act de dezmembrare nr. 790/14.05.2020, Carte Funciară nr. 85989 Municipiul Târgovişte ”.

- la poziţia 3877, coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 194/24.08.2020, Act de dezmembrare nr. 790/14.05.2020, Carte Funciară nr. 85990 Municipiul Târgovişte ”.

- la poziţia 3878, coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 194/24.08.2020, Act de dezmembrare nr. 790/14.05.2020, Carte Funciară nr. 85991 Municipiul Târgovişte ”.

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a pozitiilor privind imobilele:

- 2219- teren Strada general Matei Vlădescu nr. 5A, în suprafață de 504 m2 , număr inventar 701076, identificat cu numărul cadastral 10195, cvartalul 22, cu valoarea de inventar aferentă 166365 lei;

- 3839- teren strada Nicolae Dobrin, categoria de folosință Dr -drum, în suprafață de 2388 m2, număr de inventar 7013168, identificat cu numărul cadastral  7917 (vechi), cu valoarea de inventar aferentă 71.865 lei.

Art. 4. Se aprobă dezmembrarea terenului proprietate publică a Municipiului Târgoviște, cu numărul cadastral 75741 Strada Vidin, în suprafață de 7151 m2, în următoarele imobile având categoria de folosință DR- drum: Lot 1 în suprafață de 2766 m2  aferent Strada Vidin, Lot 2 în suprafață de 1784 m2  aferent Strada Smârdan și Lot 3 în suprafață de 2601 m2 aferent Strada Oituz.

Art. 5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   221

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion