HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Extinderea și dotarea ambulatoriului de specialitate din cadrul

Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”,

str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 32480/15.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 32481/15.10.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 32 alin. (1) lit. d) și art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuExtinderea și dotarea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 18, funcțiunea dominantă IS – zona instituții publice și servicii de interes general și funcțiuni complementare, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 30%; CUTmax = 0,90; RMH: P+5; Hmax=25,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   220

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Diana Ion