HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

        Modificare aliniere garaj spre drumul de acces”,

str. Calea Câmpulung nr. 178J1, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,

   beneficiari Ichim Stoica Nicolae și Ichim Cristina-Mariana

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31181/04.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;  

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31182/04.09.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 32 alin. (1) lit. d) și art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Modificare aliniere garaj spre drumul de acces”, str. Calea Câmpulung, nr. 178 J1, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Ichim Stoica Nicolae și Ichim Cristina Mariana.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 34, funcțiunea dominantă L – zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 33%; CUTmax = 0,66; Hmax cornișă (locuință) = 4,20 m, Hmax coamă (locuință) = 6,45 m; Hmax cornișă(garaj) = 3,10 m; Hmaxcoamă (garaj)= 4,85m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. univ. dr. Ion Cucui                                    jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   219

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Diana Ion