HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Construire spălătorie auto”,

str. Calea Câmpulung nr. 184, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Ghinea Cristian și Ghinea Elena Alina

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31183/04.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31184/04.09.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire spălătorie auto”, str. Calea Câmpulung, nr. 184, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Ghinea Cristian și Ghinea Elena Alina.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 34, funcțiunea dominantă IS – zonă pentru instituții și servicii de interes general, respectiv următorii indicatori urbanistici: Rhmax =7,00m; POTmax = 35%; CUTmax = 0,3;

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   217

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Diana Ion