HOTĂRĂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

          Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, avānd īn vedere:

§ Convocatorul Adunării Generale a Asociaților Municipal Security SRL, īnregistrat la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 33626/23.09.2020 ;

§ Renunțarea la mandatul de administrator a dlui. Tomescu Constantin, īnregistrată la Societatea Municipal Security cu nr.  1745/23.09.2020;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 33.651/23.09.2020 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Prevederile HCL nr. 426/31.10.2017 privind īncheierea contractului de mandat īntre Consiliul Local Municipal Tārgovişte şi directorul Municipal Security S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 2030 alin. 1 lit. b) din Codul Civil;

§ Prevederile art. 11 lit. j) și art. 16 din Actul constitutiv al societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Tārgovişte;

§ Prevederile art. 194 alin. (1) lit. b) și art. 197 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 93 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Municipal Tārgoviște, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020;

§ Prevederile art. 2, pct. 3, lit. b) și art. 3, pct. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Propunerea īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 33.942 din data de 28.09.2020;

§ Procesul verbal īncheiat īn urma efectuării procedurii de vot pentru desemnarea administratorului societății Municipal Security S.R.L.;

§Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

            Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului īn Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dl. Andrei Gheorghe, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   215

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Diana Ion

 

 

 

Municipiul Tārgovişte                                                                                                                Anexa la HCL nr. 215/30.09.2020

Consiliul Local                                                                                                     

 

 

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la

societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi īnregistrate īn Registrul Asociaţilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.     Să constate īncetarea mandatului de administrator și director al societății Municipal Security S.R.L. a domnului Tomescu Constantin, ca urmare a renunțării la mandat.

 

Pentru ____X______  Īmpotrivă_________   Abţinere________    

 

2.       voteze īn Adunarea Generală a Asociațialor candidatul propus de consiliul local īn persoana dlui. Păunescu Mihai-Andrei, ca administrator al societății Municipal Security S.R.L.

 

Pentru _____X_____  Īmpotrivă_________   Abţinere________

    

3.       aprobe și să semneze contractul de mandat și indicatorii de performanță, contract ce urmează a fi īncheiat īntre societatea Municipal Security S.R.L. și administratorul ales, conform anexei.

 

Pentru _____X_____  Īmpotrivă_________   Abţinere________    

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. univ. dr. Ion Cucui                                    jr. Silvia-Elena Stanca