HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020

 

 

                       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33.614/23.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33.615/23.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de completare nr. 34.234/30.09.2020 al raportului de specialitate înregistrat sub nr. 33.615/23.09.2020;

§  Dispoziţia Primarului nr. 1910/17.09.2020;

§ Dispoziţia Primarului nr. 2062/22.09.2020;

§ Referatul Direcţiei Managementul Proiectelor nr.33.185/21.09.2020, 33.259/21.09.2020 și 34.232/30.09.2020;

§ Referatul de specialitate al Direcţiei Managementul Proiectului nr. 31.345/07.09.2020;

§ Referatul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr.33.448/22.09.2020;

§ Referatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Târgoviște nr. 2744/33385/22.09.2020;

§ Referatul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență nr. 27.492/06.08.2020;

§ Referatul  de specialitate al Grădiniței PP Nr. 3 Târgoviște nr. 33470/22.09.2020;

§ Solicitarea Clubului Sportiv Municipal Târgovişte nr. 33.613/23.09.2020;

§ Solicitarea Teatrului Municipal Târgoviște nr. 34.233/30.09.2020;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tîrgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

                       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se validează Dispoziţia Primarului nr. 1910/17.09.2020, respectiv Dispoziţia Primarului nr. 2062/22.09.2020.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 după cum urmează:

I.   Rectificarea veniturilor totale prin:

·     Majorarea cu suma de 550 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finantarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)”.

·     Majorarea cu suma de 550 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finantarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local”.

II.   Rectificarea cheltuielilor bugetare totale prin:

·     Majorarea cu suma de 150  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 Autorităţi executive “, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 150 mii lei, în bugetul propriu;

·     Majorarea cu suma de 800  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale “, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale cu suma de 800 mii lei, în bugetul propriu;

·     Majorarea cu suma de 200  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Dobânzi aferente datoriei publice interne directe cu suma de 200 mii lei, în bugetul propriu;

·     Majorarea cu suma de 20  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională “, din care pe titluri:

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 20 mii lei, în bugetul propriu;

·     Diminuarea cu suma de 520  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 Cultura, Recreere și Religie “, din care pe titluri:

-      Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 530 mii lei, în bugetul propriu;

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Asociaţii şi fundaţii  cu suma de 10 mii lei, în bugetul propriu;

-      Se introduc credite de angajament în sumă de 5.000 mii lei pe titlul Bunuri şi servicii, în bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, necesare pentru desfăşurarea activităţilor sportive în sezonul competitional 2020/2021;

-      Se majorează creditele de angajament în sumă de 350 mii lei pe titlul Bunuri şi servicii, în bugetul Teatrului Municipal Târgovişte, necesare pentru desfăşurarea activităţilor culturale în cadrul Festivalului Crizantema de Aur.

·     Diminuarea cu suma de 950 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 Asistență Socială, în bugetul Direcției de Asistentă Socială din care pe titluri:

-Cheltuieli de personal Capitolul 68.04.00 Persoane vârstnice 150 mii lei

-Cheltuieli de personal Capitolul 68.11.00 Creșe 200 mii lei

-Cheltuieli de personal Centre și Cantina de Ajutor Social  600 mii lei, în

·     Majorarea cu suma de 950 mii lei a prevederilor bugetare la Capitolul Asistență Socială 68.02, în bugetul Direcției de Asistentă Socială din care:

-Subcapitolul 68.04 Persoane vârstinice ,Titlul Bunuri si servicii ,aliniatele 20.01.02-20 mii lei, 20.01.30- 100 mii lei,20.04.02-10 mii lei, 20.04.04- 20 mii lei;

-Subcapitolul 68.11.00 Creșe ,Titlul Bunuri și Servicii ,aliniatele 20.01.02-30 mii lei,20.01.30-100 mii lei, 20.04.02-20 mii lei,20.04.04-50 mii lei;

-Subcapitolul 68.50.50 Centre și Cantina de Ajutor Social ,Titlul Bunuri și Servicii, aliniatele 20.01.30-150 mii lei, 20.03.01-200 mii lei, 20.04.02-20 mii lei,20.04.04-30 mii lei și Titlul XII Active Nefinanciare -200 mii lei la obiectivul Centrul de Zi pentru copii cu autism și sindrom Down.

·     Diminuarea cu suma de 650  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, din care pe titluri:

-      Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri si servicii cu suma de 1.000 mii lei, în bugetul propriu;

-      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Active nefinanciare cu suma de 350 mii lei, în bugetul propriu.

Art. 3 Se aprobă Modificarea listelor privind obiectivele de investiţii ale Municipiului Târgovişte, pe anul 2020, după cum urmează:

·     Virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, prin disponibilizarea sumei de 32 mii lei de la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în Municipiul Târgovişte-cartier Priseaca-Etapa a II-a” şi suplimentarea cu suma de 20 mii lei la obiectivul de investiţii „Sistematizare zona centrala cu realizare racord circular intre bld IC Bratianu, str Lt. Stancu Ion, cu deschidere la str arsenalului si infiintare parcare auto cu investitiile conexe” şi suplimentarea cu suma de 12 mii lei la obiectivul de investiţii „Modernizare Reabilitare strada Neagoe Basarab

·     Virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, prin disponibilizarea sumei de 124 mii lei de la obiectivul de investiţii „Restaurarea, consolidarea si punerea in valoare a clădirii "Casa Fusea-” şi suplimentarea cu suma de 124 mii lei la obiectivul de investiţii „Reabilitare Cinematograf Independența

·     Virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, prin disponibilizarea sumei de 176 mii lei de la obiectivul de investiţii „Construire grădinița cu program prelungire cu 3 grupe, nr. 9 (corp nou) Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” şi suplimentarea cu suma de 176 mii lei la obiectivul de investiţii „Reabilitare Cinematograf Independența

·     Virarea de credite bugetare în cadrul Lstei de Investiții finanțate din Bugetul Local prin disponibilizarea sumei de 900 mii lei de la obiectivul de investiții Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea ,modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr.13 din Târgoviște ,județul Dâmbovița și suplimentarea cu suma de 900 mii lei la obiectivul de investiții Extindere reabilitare (consolidare,recompartimentare), modernizare și exchipare Creșa nr.13 din Târgoviște,județul Dâmbovița.

·     Virare de credite bugetare în cadrul Listei de Investiții  finanțate din Bugetul Local prin disponibilizarea sumei de 11 mii lei de la obiectivul de investiții Achiziție mașină de gătit, hotă, mobilier bucătărie Grădinița 3 și suplimentarea cu suma de 11 mii lei pentru obiectivele Masină de spălat rufe automată-4 mii lei, Uscător  pentru rufe electric-4 mii lei, imprimantă multifuncțională 3 mii lei Grădinița nr.3

·     Virarea de credite bugetare ,prin disponibilizarea sumei de 300 mii lei de la obiectivul Reabilitare si Modernizare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște -Priseaca Etapa II și majorarea cu suma de 300 mii lei la obiectivul Reabilitarea și Modernizarea drumului de centură.

·     Virarea de credite bugetare ,prin disponibilizarea sumei de 150 mii lei de la obiectivul de investiții Reparatii capitale strazi în municipiul Târgoviște -pachet 4 și majorarea cu suma de 150 mii lei la obiectivul de investiții Reabilitarea și modernizarea drumului de centură

·     Virarea de credite bugetare ,prin disponibilizarea sumei de 100 mii lei de la obiectivul de investiții Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Târgoviște-LOT 2 și majorarea cu suma de 100 mii lei la obiectivul de investiții Reabilitarea și modernizarea drumului de centură

·     Majorarea creditelor de angajament la următoarele obiective de investiţii:.

-      cu suma de 130 mii lei la obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște;

-      cu suma de 590 mii lei la obiectivul „Modernizarea si reabilitarea rețelei Stradale din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița: Str. Maior Breziseanu Eugen, Calea Câmpulung, Str. Ana Ipătescu, Str. Locotenent Pârvan Popescu, Str. Mihai Eminescu, Str. Bărăției, Str. Ilfovului, Str. Porumbeilor si Str. Costache Olăreanu”;

-      cu suma de 176 mii lei la obiectivul „Construire grădinița cu program prelungire cu 3 grupe, nr. 9 (corp nou) Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”.

-      Cu suma de 124 mii lei la obiectivul Restaurarea, consolidarea si punerea in valoare a clădirii "Casa Fusea-

·     Diminuarea Creditelor de angajament la obiectivul de investiții Extindere reabilitare (consolidare,recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr.13 din Târgoviște,județul Dâmbovița, cu suma de 900 mii lei.

·     Virarea de credite bugetare în cadrul Listei proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 , prin disponibilizarea sumei de 10 mii lei de la obiectivul de investiţii „PROIECT POCU ''Eu sper'' - Buget -SMIS 112479, POCU/138/4/1/ -   PMT” şi suplimentarea cu suma de 10 mii lei la obiectivul de investiţii „DARE TO START Dezvoltarea Antreprenorialului prin Resurse umane educate. SMIS 104118, POCU/82/3/7”.

Art. 4 Se aprobă virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul creditelor interne, prin modificarea modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la Banca Comercială Română în vederea finanţării unor obiective de investiţii, modificată prin H.C.L. nr. 309/29.07.2019, HCL nr. 175/30.07.2020 și H.C.L. nr. 205/09.09.2020, conform anexei 5.

Art. 5 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2.

     Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanţate din bugetul local modificată este redată în anexa nr. 3.

Lista proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2020 finanţate din bugetul local modificată este redată în

anexa nr.4.

     Lista proiectelor şi programelor Teatrului Municipal pe anul 2020 este redată în anexa nr. 6.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   214

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion