HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33365/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33366/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§ Adresa Societății Municipal Construct S.A. nr. 4719/14.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 24793/16.07.2020;

§ Dispoziția de santier înregistrată la Municipiul Târgoviște sub nr. 28837/17.08.2020;

§ Devizul general actualizat;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte, aprobați prin HCL nr. 5/12.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI:

 

CAPACITĂŢI TEHNICE:

  Suprafață teren = 31957.00 m˛

  Suprafață amenajată teren de antrenament = 9543.00 m˛

  Suprafață construită tribună = 300.00 m˛

  Nr. Locuri în tribună = 300 locuri

  Nr. proiectoare sistem de iluminat = 104 lămpi

  Lungime împrejmuire teren de fotbal = 382.06 ml

  Suprafață alee acces = 30.00 m˛

 

Dotări:

Bănci de rezervă - 2 bucăți;

Porți de fotbal - 2 bucăți;

Scaune gradene - 300 bucăți.

 

INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totală a investiţiei:     2.417.601,27 lei (fără TVA)     2.872.449,91 lei (cu TVA)

din care C+M:                            2.220.485,52 lei (fără TVA)     2.642.377,77 lei (cu TVA)

Art. 2  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   213

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu