HOTĂRÂRE

privind aprobarea Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33361/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33362/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 7004/04.12.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1.B Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 4546/18.04.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului;

§ Scrisoarea de finalizare etapa ETF nr. 16015/03.09.2020 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA pentru Proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN  EXTINDEREA, REABILITAREA,  MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

ART 1. Se aprobă Cererea de finanțare actualizată pentru proiectul cu titlul ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investitii 10.1B, Obiectiv specific 10.1, Apel dedicat invatamantului obligatoriu.

ART 2. Se aprobă valoarea totală actualizata a proiectului (cererii de finantare) cu titlul ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883, în cuantum de 20.656.566,55 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila de 20.578.986,97 lei (inclusiv TVA), si valoare totala neeligibila de 77.579,58 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie actualizata in proiect a Municipiului TÂRGOVIŞTE, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2,00% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 411.579,74 lei, reprezentand cofinantarea cheltuielilor eligibile ale proiectului ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea in etapa precontractuala, cat si pe durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 7. Se împuternicește domnul Stan Daniel Cristian, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul in Târgovişte, str.             , nr.    , bl.         , ap. , judetul Dambovița si legitimat cu cartea de identitate seria     , nr.           , eliberata de                la              , CNP                    , să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Targoviste.

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte. 

ART 9. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.   212

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu