HOTĂRÂRE

privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale ”Matei Basarab” din Târgoviște în vederea realizării obiectivului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii Gimnaziale Matei Basarab

 din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33363/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33364/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Contractul de finanțare nr. 3852/08.03.2019;

§ Contractul de execuție lucrări nr. 9230/18.03.2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă relocarea cu caracter temporar, respectiv pe perioada derulării contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţie ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii Gimnaziale Matei Basarab din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”, a activităților Școlii Gimnaziale ”Matei Basarab” din Municipiul Târgovişte, după cum urmează:

§  9 clase învățământ primar (clasele pregatitoare A, B, C, D, I A, I B, I C,  II A, IV C) în incinta Şcolii Gimnaziale “Paul Bănica” Târgoviște, schimbul I (8.00-14.00);

§  7 clase învățământ primar (II B, II C, III A, III B, III C, IV A, IV B)  în incinta Liceului Tehnologic “Spiru Haret” Târgoviște, schimbul I (8.00-14.00);

§ 10 clase învățământ gimnazial (V A, V B, V C, VI A, VI B, VII A, VII B, VIII A, VIII B, VIII C) în incinta Liceului Teoretic “I.H. Radulescu” Târgoviște schimbul al II - lea (14.00-20.00).

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviste, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. univ. dr. Ion Cucui                                    jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   210

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu