HOTĂRĀRE

pentru modificarea HCL nr. 172/30.07.2020 privnd aprobarea costului mediu de īntreţinere şi a metodologiei de organizare şi funcţionare a Compartimentului Educaţie timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul școlar 2020-2021

 

                   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 32679/16.09.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 32680/16.09.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile art. 70, alin. (1) şi art. 72 din H.G nr. 1252/2012 privind  aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

§Prevederile art. 27 alin. (41) și art. 63 alin. (1) lit. a) Legii nr. 1/2011 privind legea educatiei cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a īmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 īn unitățile/instituțiile de īnvățămānt, instituțiile publice și toate structurile aflate īn subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;

§ Prevederile Ordinului nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;

§ Prevederile HCL nr. 172/30.07.2020 privnd aprobarea costului mediu de īntreţinere şi a metodologiei de organizare şi funcţionare a Compartimentului Educaţie timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul școlar 2020-2021;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a Compartimentului Educație timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială și a numărului de locuri din unitățile de educație timpurie, aprobate prin HCL nr. 172/30.07.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt: bugetul local, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, contribuţii lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali, donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

           prof. univ. dr. Ion Cucui                                   jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   208

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion