HOTĂRÂRE

privind relocarea activităților Grădiniței cu program prelugit “Rază de Soare” din Târgoviște în vederea realizării obiectivului:

Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea,  modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţei cu program prelugit “Rază de Soare”  din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 09.09.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. ­­­­­31.174/04.09.2020­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31.175/04.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Contractul de finanțare nr. 4103/27.03.2019;

§ Contractul de execuție lucrări nr. 17861/29.05.2019;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă relocarea cu caracter temporar, respectiv pe perioada derulării contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţie ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţei cu program prelugit “Rază de Soare”  din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”, a activităților Grădiniței cu Program Prelungit ”Rază de Soare” din Municipiul Târgovişte în incinta Liceului Tehnologic de Transport Auto Târgoviște situat în Municipiul Târgovişte, strada General I.E. Florescu, nr. 18.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviste, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   206

Tgv. 09.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion