HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 09.09.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31131/04.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31132/04.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 19 alin. (2), art. 42 alin. (1), art. 49 alin. (4) și alin. (5), art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 135/18.08.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare;

§ Dispoziţia Primarului nr. 1638/07.08.2020 privind virarea de credite bugetare între aliniate bugetare la capitolul 66 „Sănătate” și capitolul 67 „Cultură, Recreere și Religie” prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020;

§ Dispoziţia Primarului nr. 1691/19.08.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020;

§ Adresa ANAF nr. 55.033 din data de 20.08.2020 privind repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2020 conf. OUG nr. 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ;

§ Referatele Direcţiei Managementul Proiectelor nr. 28823/21.08.2020, 29932/25.08.2020, 29934/25.08.2020 și 31054/03.09.2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se validează Dispozițiile nr. 1638/07.08.2020 și nr. 1691/19.08.2020 ale Primarului Municipiului Târgoviște.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 după cum urmează:

I.                  Majorarea veniturilor totale cu suma de 3.340 mii lei, prin:

·               Majorarea cu suma de 2.873 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 – ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor”.

·               Majorarea cu suma de 467 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.09 - ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat”.

·               Majorarea cu suma de 235 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.41 – ”Subvenţii de la bugetl de stat pentru finantarea sănătăţii”.

·               Diminuarea cu suma de 235 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.82 – ”Sume alocate pentru stimulentul de risc”.

·               Diminuarea cu suma de 1.869 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finantarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)”.

·               Diminuarea cu suma de 1.869 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 „Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finantarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local”.

 

    II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 3.340  mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 1.726  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02Învățământ”, din care pe titluri:

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 627 mii lei, în bugetul Unităţilor de învăţământ;

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Alte transferuri  cu suma de 467 mii lei, în bugetul Unităţilor de învăţământ;

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Ajutoare sociale  cu suma de 809 mii lei, în bugetul Unităţilor de învăţământ;

-         Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Ajutoare sociale  cu suma de 177 mii lei, în bugetul Unităţilor de învăţământ, reprezentând sumă alocată din veniturile proprii ale Municipiului Târgovişte conform Dispoziţiei Primarului nr. 1265/05.06.2020;

·        Diminuarea cu suma de 1.100  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02Cultura, Recreere și Religie”, din care pe titluri:

-         Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Asociatii şi fundaţii  cu suma de 1.100 mii lei, în bugetul propriu;

·        Majorarea cu suma de 2.064  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02Asigurări şi asistenţă socială”, din care pe titluri:

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 900 mii lei, în bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială;

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Ajutoare sociale  cu suma de 1.164 mii lei, în bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială;

·        Majorarea cu suma de 650  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care pe titluri:

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 550 mii lei, în bugetul propriu;

-         Majorarea prevederilor bugetare la titlul Active nefinanciare cu suma de 100 mii lei, în bugetul propriu.

Art. 3 Se aprobă modificarea listei privind obiectivele de investiții ale Municipiului Târgoviște, pe anul 2020, conform anexelor 1 și 2, astfel:

       (1) Se aprobă virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, prin disponibilizarea sumei de 400 mii lei de la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în Municipiul Târgovişte - cartier Priseaca - Etapa a II-a” şi suplimentarea cu suma de 400 mii lei la obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică” şi introducerea creditelor de angajament în sumă de 40.087 mii lei, conform anexei 1.

         (2) Se aprobă virarea de credite bugetare în cadrul Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul creditelor interne prin modificarea articolului 2 al H.C.L. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții, modificată prin nr. H.C.L. 309/29.07.2019 și HCL nr. 175/30.07.2020, conform anexei nr. 2.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   205

Tgv. 09.09.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion