HOTĂRĂRE

privind stabilirea limitelor mandatului

reprezentantului Municipiului Târgovişte

în Adunarea Generală Extraordinară  a Acţionarilor

la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară astăzi, 24.08.2020, având în vedere:

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29453/21.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Covocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A. nr. 24761/17.08.2020;

§ Informarea nr. 25214/20.08.2020 a Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A.;

§ Actul Constitutiv al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. ;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   202

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion

 

 

 

 

  Municipiul Târgovişte                                                                                                                                                                       Anexa la H.C.L nr. 202/24.08.2020

  Consiliul Local                                                                                                

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.,

din data de 18.09.2020, ora 15

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe verificarea modului de subscriere și plată a acțiunilor emise în baza hotărârilor nr. 19 din 18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din 19.03.2019, nr. 24 din 28.08.2019 și nr. 25 din 29.05.2020 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

 

Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abţinere________

 

2.    Să aprobe anularea unui număr de 1.193.002 acțiuni emise în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din 18.10.2016, neachitate până la sfârșitul perioadei de subscriere și plată, cu o valoare nominală totală de 1.193.002 lei (1 leu/acțiune), la care se adaugă primele de emisiune de 9.072.780,21lei.

 

 

Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abţinere________

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca