HOTĂRĂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Ordinară la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedință ordinară astăzi, 24.08.2020, avānd īn vedere:

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 29452/21.08.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 

§Covocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A. nr. 29449/21.08.2020;

§Raportul nr. 23314/05.08.2020 al Companiei de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A. privind justificarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

§Actul Constitutiv al COMPANIEI DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. ;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A., īn care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn A.G.A. la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   201

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion

 

                                    

 

  Municipiul Tārgovişte                                                                                                                                                                      Anexa la H.C.L nr. 201/24.08.2020

  Consiliul Local                                                                                                   

 

 

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE–DĀMBOVIŢA S.A.,

din data de 18.09.2020, ora 14

 

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 499/18.02.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A. valabil pentru anul 2020, conform anexelor  la prezentul mandat.

 

 

 

Pentru _____X______  Īmpotrivă__________    Abţinere________

 

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca