HOTĂRĂRE

privind conferirea, post-mortem, a titlului de

„CETĂŢEAN DE ONOARE ” al Municipiului Târgoviște

  domnului profesor Mihail Iugulescu

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 24.08.2020, având în vedere:

§ Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 29086/18.08.2020;

§ Propunerea înregistrată cu nr. 29264/19.08.2020 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 7 din Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 125/25.05.2001;

§  Prevederile art. 21 alin. (13) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Municipal Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (13) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

          Art. unic. Se conferă post-mortem titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște, domnului profesor Mihail Iugulescu.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   200

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion