HOTĂRĀRE  

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 4 din data de 13.08.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 24.08.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 28677/14.08.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 28678/14.08.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul Verbal nr. 4 īncheiat īn data de 13.08.2020 de către comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită īn baza Dispoziţiei Primarului nr. 2585/23.10.2019;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea şi īnchirierea acestora;

§ Prevederile H.C.L. nr. 55/27.02.2020 aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 din data de 17.02.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi sau (7), lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

Īn temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 13.08.2020 al comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 2 (două) locuințe cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei 2 la Procesul verbal nr. 4 din data de 13.08.2020.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.    197

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu