HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

                                                                  

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară astăzi, 24.08.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28653/14.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28654/14.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 28655/14.08.2020 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarația pe propria răspundere, nr. 29645/24.08.2020, a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, dată în condițiile art. 289 alin. (6) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiei: 560 – Teren sediu, 1551 - Birou Club fotbal C4 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1553 - Clădire vestiar C14 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1555 - Magazie C8 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1563 - Tribuna  1 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1568 - Vestiar C2 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1569 -  Vestiar C3 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1570 - Vestiar C5 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1571 - Vestiar C6 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1572 -  Vestiar C7 - Stadionul Municipal Eugen Popescu, 1929 – Clădire - Şcoala Vasile Cârlova, 2524 - Teren scuar Primărie, 3738 - Teren Strada Lăzarică Petrescu, 3853 – Extindere reţea de distribuţie apă pe Strada Soarelui, 3854 - Extindere reţea de distribuţie apă pe Strada Nicolae Bălcescu (tronson 2a şi 2b), 3855 - Staţie de hidrofor  Strada Nicolae Bălcescu (tronson 2b), 3860 - Teren Strada I.C. Vissarion (parcare DGASPC Dâmboviţa), înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 560 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Bulevardul Unirii nr. 6 - Lot 7“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 6; Categoria CC- Curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord - număr cadastral 72055 şi terenuri proprietate municipiu, Est - Bulevardul Unirii şi terenuri proprietate municipiu, Sud - numere cadastrale 4378,4478, 4377 şi SC Consird SA, Vest - SC Consird SA; suprafaţa totală = 13.061 mp, număr cadastral  85992“, coloana 5 va avea următorul cuprins: ,,3.449.018 lei“,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 140/28.02.2019, HCL nr. 393/10.10.2018, HCL nr. 156/29.05.2014, Act de dezmembrare nr. 790/14.05.2020, Carte funciară nr. 85992 Municipiul Târgovişte;

- la poziţia 1551 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiţiei nr. 3; amenajare sub Tribuna 1; suprafata 69 mp; număr cadastral 85136-C4“,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; HG 1099/18.09.2003, Carte Funciară nr. 85136 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 1553 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiţiei nr. 3; construcţie tip P, suprafaţa 159 mp; număr cadastral 85136-C14, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; HG 1099/18.09.2003, Carte Funciară nr. 85136 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 1555 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiţiei nr. 3; vestiar şi magazie, construcţie tip P, suprafaţa 528 mp; număr cadastral 85136-C8“,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; HG 1099/18.09.2003, Carte Funciară nr. 85136 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 1563 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiţiei nr. 3; tribuna C9 din beton armat, suprafaţa 1453 mp; număr cadastral 85136-C9“,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; HG 1099/18.09.2003, Carte Funciară nr. 85136 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 1568 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiţiei nr. 3; amenajare sub tribuna 1, suprafaţa 44 mp; vestiar şi grup sanitar; număr cadastral 85136-C2“,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; HG 1099/18.09.2003, Carte Funciară nr. 85136 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 1569 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiţiei nr. 3; amenajare sub tribuna 1; suprafaţa 62 mp; număr cadastral 85136-C3“,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; HG 1099/18.09.2003, Carte Funciară nr. 85136 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 1570 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiţiei nr. 3; amenajare sub tribuna 1; suprafaţa 75 mp; număr cadastral 85136-C5“,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; HG 1099/18.09.2003, Carte Funciară nr. 85136 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 1571 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiţiei nr. 3; amenajare sub tribuna 1; suprafaţa 58 mp; număr cadastral 85136-C6“,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; HG 1099/18.09.2003, Carte Funciară nr. 85136 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 1572 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Justiţiei nr. 3; amenajare sub tribuna 1; vestiar şi grup sanitar suprafaţa 48 mp; număr cadastral 85136-C7“,  iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,, HCL 156/29.05.2014; HG 1099/18.09.2003, Carte Funciară nr. 85136 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 1929 coloana 5 va avea următorul cuprins: “994.716,54 lei “;

- la poziţia 2524 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluţiei, categoria CAT- alte terenuri; cvartalul 5, parcela 21; vecinătăţi: Nord - strada I.C. Vissarion număr cadastral 83785, Clădire primărie corp B număr cadastral 82645, spaţiu comercial, număr cadastral 74038, Est - strada AI Cuza număr cadastral 83755, Sud - strada Revoluţiei număr cadastral 83898 şi Vest - Clădire primărie Corp A număr cadastral 82644, Strada poet Grigore Alexandrescu număr cadastral 84005; suprafaţa = 3.703 mp număr cadastral 86059“, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 86059 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 3738 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Lăzarică Petrescu, Piaţa Vlad Ţepeş; Categoria CC - curţi construcţii, suprafaţa = 100 mp, număr cadastral 84857“, coloana 5 va avea următorul cuprins: ,,28.866 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 85/31.01.2019, Carte Funciară nr. 84857 Municipiul Târgovişte“;

- la poziţia 3853 coloana 5 va avea următorul cuprins: “52.118,98 lei “;

- la poziţia 3854 coloana 5 va avea următorul cuprins: “211.914,03 lei “;

- la poziţia 3855 coloana 5 va avea următorul cuprins: “47.348,39 lei “;

- la poziţia 3860 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosinţă CC - curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord - Strada I.C. Vissarion număr cadastral 83785, Est - Clădire primărie Corp B număr cadastral 82645, Sud - teren Municipiul Târgovişte, Vest - teren Municipiul Târgovişte; suprafaţa = 168 mp, număr cadastral 86051“,  iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 86051 Municipiul Târgovişte“.

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.    194

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu