HOTĂRĂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 24.08.2020,  avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 28261/12.08.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub 28262/12.08.2020 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 11 lit. a) și e) din Actul constitutiv al societății MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Tārgovişte;

§ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 194 alin. (1) lit. a) și art. 2721 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile punctelor 422 și 423 din  Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul 1802/2014;

§  Prevederile HCL nr. 115/30.04.2020 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

  Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., īn care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului īn Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dl. Andrei Gheorghe, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.    193

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

 

Municipiul Tārgovişte                                                                                                                                                                        Anexa la HCL nr. 193/24.08.2020

Consiliul Local                                                                                                  

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la

societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi īnregistrate īn Registrul Asociaţilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  modifice repartizarea inițială a profitului realizat īn anul 2019, aprobat prin HCL nr. 115/30.04.2020 și Hotărārea nr. 3/14.05.2020 a Adunării Generale a Asociaților, după cum urmează:

- rezerve legale  -  4.260 lei;

- acoperirea pierderilor din anii precedenţi - 19.425 lei;

- acoperirea pierderilor din corecţii contabile  - 62.188 lei;

 

Pentru _____X_____  Īmpotrivă_________   Abţinere________    

 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca