HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară astăzi, 24.08.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27788/07.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27789/07.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile HCL nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general defalcat pe surse de finanțare, actualizat la terminarea lucrărilor;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

    Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, dupa cum urmează:

    „Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiţie “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, Județul Dâmbovița” cu suma de 83.758,99 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehni, consultaă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   190

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu