HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13, din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară astăzi, 24.08.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27786/07.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27787/07.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate pentru finanțarea prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile HCL nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13, din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13, din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, după cum urmează:

„Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) aferentă obiectivului de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, Județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Devizul general actualizat după terminarea lucrărilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, astfel:

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

1.Valoare totală (INV) , inclusiv TVA: 3.077.223,29 lei, din care:

     - constructii montaj (C+M):             2.219.016,17 lei.

 

2. Esalonarea investitiei: (INV/C+M), exclusiv TVA:

 

     - Anul I:       2.595.885,94 lei / 1.864.719,47 lei

 

AN

An 1

lei

Total

3.077.223,29

C+M

2.219.016,17

euro

Total

636.895,29

C+M

459.271,50

 

 

3. Durata de realizare (luni): 12 luni;

 

Capacități (în unități fizice și valorice):

Dimensiuni construcție

Gradința

Regim de înălțime

S+P+1 E

Lungime

57,92 m

Lățime

35,92 m

H streașină

+8,23 m

H maxim Coamă

+8,93 m

Suprafața construită

1900,05 mp

Suprafața constr. desfașurată

2134,25 mp

Categoria de importanță

C

Clasa de importanță

III

 

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz:

        Reducerea consumului de energie cu minim 25%.

 

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.    189

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu