HOTĂRÂRE

privind preluarea în proprietatea municipiului Târgoviște a două terenuri situate în str. Calea Câmpulung

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25686/23.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25687/23.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Declarația notarială nr. 89/16.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 24.993/17.07.2020;

§  Prevederile art. 553 alin. (2), art. 557 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil;

§  Prevederile art. 211 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 9 lit. d) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

§  Prevederile Anexei 1, pct. 4 și Anexei 3c) lit. D la Norma tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, aprobată prin Ordinul nr. 49/1998;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și ale Anexei nr. 4, punctul 1 din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă preluarea în proprietatea municipiului Târgoviște și includerea în domeniul privat, a imobilelor - terenuri având următoarele date de identificare:

-   Teren «curţi - construcţii» în suprafaţă de 476 mp, intravilan, situat în Municipiul Târgovişte, strada Calea Câmpulung nr. 178, identificat cu număr cadastral 80967, înscris în Cartea Funciară nr. 80967 a Municipiului Târgovişte;

-   Teren «arabil» în suprafaţă de 1.117 m.p., intravilan, situat în Municipiul Târgovişte, strada Calea Câmpulung nr. 178, identificat cu număr cadastral 80958, înscris în Cartea Funciară nr. 80958 a Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Se aprobă trecerea imobilelor identificate la articolul 1, din proprietatea privată în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, cu destinația de drum.

Art. 3 Se desemnează domnul Nicolae Tinel Traian, șef Serviciu Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol pentru depunerea documentației la O.C.P.I. Dâmbovița, în vederea înscrierii dreptului de proprietate al Municipiului Târgoviște asupra imobilelor mai sus menționate, în cartea funciară.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului, Direcția Urbanism, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                                        jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    187

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion