HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la HCL nr. 134/28.02.2019

privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște către

 Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L.

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25974/24.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25975/24.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§  Prevederile HCL nr. 428/28.11.2019 privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile situate în Bd ul. Unirii, nr. 6 și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local încheiat între Municipiul Târgoviște și societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L.

§  Prevederile HCL nr. 148/28.05.2020 pentru modificarea anexei la HCL nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L.;

§  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de  transport public local prin atribuire directă în municipiul Târgoviște, nr. 7580/04.03.2019;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

                    În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se modifică Anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă nr. 7580/04.03.2019, republicată prin HCL nr. 148/28.05.2020, privind următoarele poziții din lista bunurilor atribuite Societății Servicii Publice Municipale Târgoviște SRL:

a) poziția 5, corespunzătoare imobilului - Teren substaţie redresare, nr. inventar 7009254, se modifică prin diminuarea suprafeței de la 512 m2 la 461 m2, pentru care coloana privind datele de identificare va avea următorul cuprins: “Strada Gării; categoria de folosință Cc - curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord - teren municipiu, Est - teren municipiu, Sud - Strada Gării, Vest - teren municipiu; suprafaţa = 461 m2”,  iar coloana privind valoarea de inventar, va avea următorul cuprins: ”135.119 lei”;

b) poziția 6, corespunzătoare imobilului - Teren dispecerat Oţelinox, nr. inventar 700954, se modifică prin diminuarea suprafeței de la 1250 m2 la 1201 m2, pentru care coloana privind datele de identificare va avea următorul cuprins: “Şoseaua Găeşti; Vecinătăţi: Nord - drum acces, Est - Şoseaua Găeşti, Sud şi Vest - teren municipiu; suprafaţa = 1.201 mp, formată din 117 mp categoria de folosinţă CC - Curţi construcţii (include suprafata de 44 mp de sub construcție), 629 mp categoria de folosinţă DR -drum şi 455 mp categoria de folosinţă Cc - Curţi construcţii (spațiu verde)”, iar coloana privind valoarea de inventar, va avea următorul cuprins: ”80.419 lei”;

c) poziția 7 corespunzătoare imobilului - Cabină dispecerat Micro XI, nr. inventar 1009259, în suprafață construită de 47 m2 cu valoare inventar = 5.676 lei, se radiază  din lista bunurilor atribuite Societății Servicii Publice Municipale Târgoviște SRL;

d) poziția 8 corespunzătoare imobilului - Cabină dispecerat Oţelinox, nr. inventar 1009260, în suprafață construită de 44 m2 cu valoare inventar = 6.421 lei, se radiază  din lista bunurilor atribuite Societății Servicii Publice Municipale Târgoviște SRL.

Art. 2. Se modifică Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă nr. 7580/04.03.2019, republicată prin HCL nr. 148/28.05.2020, în sensul eliminării din lista bunurilor a poziției nr. 30, privind terenul în suprafață de 27 m2 aferent stației de îmbarcare - debarcare călători Calea Campulung 1.

Art. 3. Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă nr. 7580/04.03.2019, aprobat prin HCL nr. 134/28.02.2019, se modifică și se republică în mod corespunzător.

Art. 4. Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se revocă.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                                     jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    186

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Diana Ion