HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere din proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa în proprietatea publică a Municipiului Târgovişte a împrejmuirii de 79 metri

situată în strada Moldovei nr. 5

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25307/21.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25308/21.07.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 294 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte solicită trecerea din proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa în proprietatea publică a Municipiului Târgovişte a împrejmuirii de 79 metri, situată în strada Moldovei nr. 5, precum și declararea bunului ca fiind de uz și interes public local.

Art. 2 După preluare, bunul prevăzut la art. 1 se utilizează în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa 14 Târgoviște”.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte pentru semnarea protocolului de predare - primire ce se va încheia între cele două părţi, după adoptarea hotărârii de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște,  Direcţia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului Public și Privat, şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                     jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    185

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Diana Ion