HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea unor bunuri aflate în Parcul Mitropoliei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25309/21.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25310/21.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa nr. 24740/15.07.2020 a Direcției de Salubritate;

§ Prevederile cap. III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§ Prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 234/30.05.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare Parcul Mitropolie din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Protocolul privind predarea-primirea patrimoniului fostei S.C. ACET S.A. în administrarea RAGC Târgoviște;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) art. 361 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, a mijoacelor fixe prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în vederea casării.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea și casarea mijoacelor fixe prevăzute la art. 1.

Art. 3 Direcția de Salubritate și Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat se obligă să îndeplinească procedurile prevăzute la art. 2 potrivit reglementărilor legale în vigoare și vor transmite ulterior un exemplar al procesului verbal de casare Municipiului Târgoviște. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor casate se fac venit la bugetul local.

Art. 4 In evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște se va opera în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului, Direcția de Salubritate, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                   SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                         AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                                        jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    184

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu