HOTĂRÂRE

  privind modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedință ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25976/24.07.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25977/24.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

§ Prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

§ Prevederile H.G. nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS- CoV-2;

§ Prevederile H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

§ Prevederile H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

§  Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” – faza DALI;

§ Devizul general;

§ Prevederile H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 1 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”, după cum urmează:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

  - valoarea totală a investiției: 27.153.425,40 lei exclusiv T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 5.115.624,60 lei, însumând 32.269.050,00 lei cu T.V.A., respectiv 5.701.506,66 euro exclusiv T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 1.074.146,87 euro, însumând 6.775.653,53 euro cu T.V.A.;

- din care valoarea C+M este de 17.931.400,00 lei exclusiv T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 3.406.966,00 lei, însumând 21.338.366,00 lei cu T.V.A., respectiv 3.765.123,36 euro exclusiv T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 715.373,44 euro, însumând 4.480.496,80 euro cu T.V.A.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementarile tehnice în vigoare:

1. Suprafața construită la sol                       Ac=6672,02mp

2. Suprafața construită desfașurată              Acd=10765,73mp

3. Regim de înălțime                                     P/P+2E

4. Număr locuri de parcare                          250 locuri;

5. Număr spectatori                                                8257;

c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 16 luni”.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                     jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    179

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu