HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 233/28.06.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște şi Federaţia Română de Fotbal, în vederea realizării

obiectivului de investiţii: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 24262/13.07.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 24263/13.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§Normatice tehnice şi STAS-uri incidente;

§Adresa Federației Române de Fotbal, nr. 22236/25.06.2020;

§Devizul general actualizat prin HCL. 294/16.07.2019 pentru modificarea HCL nr. 5/12.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte;;

§Prevederile H.C.L. nr. 233/28.06.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște şi Federaţia Română de Fotbal, în vederea realizării obiectivului de investiţii:Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament”;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

                     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se  modifică și se completează HCL nr. 233/28.06.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște şi Federaţia Română de Fotbal, în vederea realizării obiectivului de investiţii:Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament”, în sensul aprobării actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 1797/05.07.2017.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Actul Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 1797/05.07.2017, prevăzut în anexă.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                         jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   177

Tgv. 30.07.2020

Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu