HOTĂRĂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25917/24.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25918/24.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 49 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Dispoziţia Primarului nr. 1305/24.06.2020 privind includerea creditelor de angajament bugetar în cadrul Listei de investiții anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020;

§ Dispoziţia Primarului nr. 1477/13.07.2020 privind includerea creditelor de angajament bugetar în cadrul Listei de investiții - anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020;

§ Referatul comun al Direcției Managementul Proiectelor și Direcției Economice nr. 25556/22.07.2020;

§ Referatele Direcției Managementul Proiectelor nr. 25049/17.07.2020, nr. 25348/21.07.2020, nr. 21883/23.06.2020 și nr. 21884/23.06.2020;

§ Referatul Direcției de Salubritate, nr. 6059/22.07.2020;

§ Referatul Clubului Sportiv Școlar Târgoviște nr. 25819/23.07.2020;

§ Referatul Teatrului Municipal Tony Bulandra, nr. 661/15.07.2020;

§ Referatul de specialitate al Direcției Grădina Zoologică nr. 25932/24.07.2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 169/30.06.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Colegiului Economic „Ion Ghica” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului POCU/633/6/14 “Stagii de practică pentru elevi” - Regiuni mai puțin dezvoltate, cod MySMIS 130788

§  Prevederile H.C.L. nr. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ în vederea finanțării realizării unor obiective de investițiiAvizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte, modificată prin HCL nr. 309/29.07.2019;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se validează Dispozițiile nr. 1305/24.06.2020 și nr. 1477/13.07.2020 ale Primarului Municipiului Târgoviște.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform anexelor 1 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea articolului 2 al H.C.L. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții, modificată prin nr. H.C.L. 309/29.07.2019, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                                 jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    175

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu