HOTĂRĂRE

          privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Tārgoviște la data de 30 iunie 2020

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.07.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 25875/24.07.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 25914/24.07.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

§  Prevederile H.C.L. nr. 33/14.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuție al bugetului municipiului Tārgoviște īntocmit la data de 30.06.2020, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                                 jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    174

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu