HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând

Direcţiei de Asistenţă Socială

 

                   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.07.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23969/09.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§     Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23970/09.07.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 60, 61, 74 - 78, 83, 90, 102 și 134 alin. (3) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 3 din H.G 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

§ Prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

§ Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 3 alin. (1) din Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

§ Prevederile art. 5 alin. (1) din Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;

 

§ Prevederile art. 4 alin. (1) din Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

§ Prevederile Ordinului nr. 491/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale;

§ Prevederile HCL nr. 449/19.12.2020 privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu luna august 2020, în cadrul Adăpostului de noapte „Speranța” nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 21.422 lei.

Art. 2 Începând cu luna august 2020, în cadrul Centrului rezidenţial de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice “Împreună vom reuşi” nu se se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 31.079 lei.

Art. 3 Începând cu luna august 2020, în cadrul Cantinei de ajutor social valoarea standardului/an/beneficiar este de 7.474 lei.

Art. 4 Începând cu luna august 2020, în cadrul Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoane fără adăpost ”Sfânta Maria” se stabileste costul mediu lunar de întreţinere în cuantum de 4.011 lei, cu o contribuţie lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru persoanele vârstnice, 10% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire şi scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere a persoanelor cu handicap și a persoanelor fără venituri. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 48.130 lei.

Art. 5 (1) Începând cu luna august 2020, în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice ”Sfânta Elena” se stabileste costul mediu lunar de întreţinere în cuantum de 4.417 lei, cu o contribuţie lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale asistatului. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 52.999 lei.

(2) Dacă persoana îngrijită în cămin sau susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile lunare de întreţinere ale persoanei îngrijite se suportă din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgovişte pe baza unei aprobări prealabile.

Art. 6 Începând cu luna august 2020, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 17.579 lei.

Art. 7 Începând cu luna august 2020, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism şi sindrom Down nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 18.528 lei.

Art. 8 Începând cu luna august 2020, în cadrul Centrului de zi Arlechino nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 18638 lei.

Art. 9 Începând cu luna august 2020, în cadrul Clubului de pensionari nr. 1 nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 10.616 lei.

Art. 10 (1) Începând cu luna august 2020, în cadrul Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice se stabileste standardul minim de cost pe an după cum urmeaza:

-  Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB si IC, potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 31.200 lei/an/beneficiar.

-  Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB si IIC, potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 23.400 lei/an/beneficiar.

-  Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIIA, IIIB si IIIC, potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 15.600 lei/an/beneficiar.

(2) Nivelul contribuţiei lunare datorate de fiecare beneficiar este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 12 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 13 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia de Asistență Socială, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                           

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                prof. Monica Cezarina Ilie                                                                                   jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    173

Tgv.  30.07.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion