HOTĂRĀRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții

ale Direcției de Salubritate

 

           Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.07.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 24805/16.07.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 24806/16.07.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 306/29.07.2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Salubritate;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

           Īn temeiul 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția de Salubritate şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                         AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                         jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.    171

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Diana Ion