HOTĂRĀRE

privind aprobarea statului de funcții

al Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.07.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 24458/14.07.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 24459/14.07.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Adresa nr. 4099/27.04.2020 a Instituției Prefectului – Judeţul Dāmboviţa, privind numărul maxim de posturi pentru anul 2020, īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 15714/30.04.2020;

§ Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 19484/2020;

§ Prevederile HCL nr. 134/28.05.2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii și al regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte ;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și (3) lit. c), art. 405, 409 din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        Īn temeiul 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă statul de funcţii al Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Anexa 2 la HCL nr. 134/28.05.2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Poliția Locală a Municipiului Tārgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                  prof. Monica Cezarina Ilie                                                                   jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    170

Tgv. 30.07.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion