HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Colegiului Economic „Ion Ghicaîn vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului POCU/633/6/14 “Stagii de practică pentru elevi” - Regiuni mai puțin dezvoltate, cod MySMIS 130788     

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 22294/25.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 22295/25.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa Colegiului Economic ”Ion Ghica” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 21917/23.06.2020;

§  Scrisoarea de informare privind demararea procesului de contractare nr. OIR Sud Muntenia nr. 13088/12.06.2020;

§  Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice din cadrul  Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa prioritara 6. Educație și competențe;

§  Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 12.571,06  lei, Colegiului Economic ”Ion Ghica”, în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului POCU/633/6/14 “Stagii de practică pentru elevi” - Regiuni mai puțin dezvoltate, cod MySMIS 130788.

Art. 2 Cofinanțarea proiectului se asigură din bugetul local, pe bază de credit de angajament.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   169

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu