HOTĂRÂRE

   privind modificarea H.C.L. nr. 101/31.03.2020 referitoare la aprobarea volumului, a modalității de valorificare și a prețului de vânzare al masei lemnoase ce urmează a se recolta și valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică

 a Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 21255/17.06.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21256/17.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Direcției Silvice-Dâmbovița - Ocolul Silvic Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 18501/27.05.2020;

§ Prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 55/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017;

§ Prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 101/31.03.2020 privind aprobarea volumului, a modalității de valorificare și a prețului de vânzare a masei lemnoase ce urmează a se recolta și valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Târgoviște

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139  alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea Anexei 2 a H.C.L. nr. 101/31.03.2020 –Listă de prețuri pentru materialul lemnos pe specii și sortimente - preț pornire licitație”, în sensul reducerii prețului de pornire la licitație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 101/31.03.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                    jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.   168

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 3 ex.

cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu