HOTĂRĀRE

privind trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgoviște īn vederea scoaterii din funcţiune şi casarea unor bunuri aflate īn concesiunea societății Compania de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A.

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 21141/17.06.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 21145/17.06.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa nr. 16775/02.06.2020 a societății Compania de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A.;

§   Prevederile cap. III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat īn active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§  Prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 93/03.06.1998 privind transformarea S.C. ACET S.A. Tārgoviște īn regie autonomă de gospodărire comunal㠖 RAGC Tārgoviște;

§  Protocolul privind predarea-primirea patrimoniului fostei S.C. ACET S.A. īn administrarea RAGC Tārgoviște;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) art. 361 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgovişte, a mijoacelor fixe prevăzute īn anexa la prezenta hotărāre, īn vederea casării.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea și casarea mijoacelor fixe prevăzute la art. 1.

Art. 3 Societatea Compania de Apă Tārgovişte - Dāmboviţa S.A. se obligă să īndeplinească procedurile prevăzute la art. 2 potrivit reglementărilor legale īn vigoare și va transmite ulterior un exemplar al procesului verbal de casare Municipiului Tārgoviște. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor casate se fac venit la bugetul local.

Art. 4 Patrimoniul concesionat către Compania de Apă Tārgovişte - Dāmboviţa S.A se modifică īn sensul diminuarii acestuia cu valoarea de 3.063 lei, aferentă bunurilor casate conform art. 1, īn evidențele patrimoniale urmānd a se opera īn mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului, Compania de Apă Tārgovişte - Dāmboviţa S.A. şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                                 jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.   162

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu