HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Construire spațiu comercial P+1”, str. Constantin Brâncoveanu,

nr. 67 C, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari: Durlă Ilie, Durlă Corina Maria, Dumitrescu Bogdan Ionuț, Dumitrescu Mihaela Izabela, Cărănescu Gabriel și Cărănescu Mariana Denisa

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 18303/26.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18304/26.05.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire spațiu comercial P+1”, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 67 C, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari: Durlă Ilie, Durlă Corina Maria, Dumitrescu Bogdan Ionuț, Dumitrescu Mihaela Izabela, Cărănescu Gabriel și Cărănescu Mariana Denisa.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 19, funcțiunea dominantă IS - zonă de instituții și servicii, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax= 50%, CUT = 1,20, Hmax = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                                jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.   161

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu