HOTĂRĀRE

privind anularea majorărilor de īntārziere

aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 21697/22.06.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate nr. 21698/22.06.2020 al Direcţiei Economice - Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare impozite şi taxe locale, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. XVII din O.U.G. nr. 69/14.05.2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și instituirea unor măsuri fiscale;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE

 

Art. 1 Se aprobă anularea majorărilor de īntārziere aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Tārgoviște, de către contribuabilii persoane fizice și juridice.

Art. 2  Se aprobă procedura de anulare a majorărilor de īntārziere aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Tārgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică, Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare Impozite și Taxe Locale, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Tārgoviște și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                      AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                               jr. Silvia-Elena Stanca

 

Nr.    158

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu