HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 140/28.05.2020 referitoare la aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021,                   cu rata inflației de 3,8%

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.06.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 21695/22.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate nr. 21696/22.06.2020 al Direcţiei Economice - Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare impozite şi taxe locale, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile pct. 94 și 95 din O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea punctului III.1 „Mijloace de transport cu tracțiune mecanică” din Anexa nr. 1 la H.C.L 140/28.05.2020, în sensul înlocuirii sintagmei „În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%” cu sintagma: „În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 90%”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 140/28.05.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică, Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe Locale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                                                                     jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.    157

Tgv. 30.06.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu